I totally agree that somebody should do something.